EKSPER OLMAK İÇİN

Yönetmelikteki nitelikleri taşıyan ve gerekli şartları yerine getirip Sicile kaydolunan gerçek ve tüzel kişiler sigorta eksperliği yapabilirler.

Tüzel kişi eksperlerde Sicile kayıtlı olanlar ekspertiz yapabilir.

Sicile kaydolunan gerçek kişilere Sigorta Eksperliği Belgesi;

a) Yangın, Mühendislik, Muhtelif Kaza, Sorumluluk Sigortaları,
b) Nakliyat, Emtia, Tekne Sigortaları,
c) Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin Kaza Sigortaları,
d) Tarım Sigortaları,
e) Müsteşarlık tarafından belirlenen yeni sigortalar,
dallarında ayrı ayrı verilir.

Gerçek kişi sigorta eksperleri, eksperliği mutad meslek halinde yapmak, tüzel kişi eksperler ise münhasıran sigorta eksperliği konusunda faaliyet göstermek zorundadırlar. Sigorta eksperleri bu faaliyetlerine devam ettikleri sürede esnaf veya tacir sıfatıyla zanaat ve başka bir ticari işle uğraşamazlar, tüzel kişi eksperler nezdinde hariç olmak üzere ücretli veya maaşlı bir görevde bulunamazlar.

Sigorta Eksperi Olabilmek İçin,

a) Gerçek Kişilerin;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları,

2) Medeni hakları kullanma ehliyetini haiz bulunmaları,

3) İflas ve konkordato ilan etmemiş olmaları; sigortacılık mevzuatına aykırı hareketlerinden dolayı hapis veya birden fazla ağır para cezası ile cezalandırılmamış olmaları taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut basit ve nitelikli zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından dolayı hüküm giymemiş bulunmaları,

4) Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının a), (b), (d) ve (e) (Yangın, Mühendislik, Muhtelif Kaza, Sorumluluk Sigortaları, Nakliyat, Emtia, Tekne Sigortaları, Tarım Sigortaları ve Müsteşarlık tarafından belirlenen yeni sigortalar) bentlerinde sayılan sigorta eksperliği dalları için yüksek okul, (c) (Motorlu Kara Taşıtlarına İlişkin Kaza Sigortaları) bendinde belirtilen sigorta eksperliği dalı için ise en az lise ve dengi okul mezunu olmaları,


5) Birlikçe açılacak veya açtırılacak kurslara devam ederek bu kursların sonunda yapılacak sınavı ve bir eksper yanında yapacağı stajı başarı ile tamamlamaları,

b) Tüzel Kişilerin;

1) Türk Ticaret Kanunu'na göre bir ticaret şirketi halinde kurulmuş olmaları,

2) Şirketi imzası ile bağlayan kişilerin gerçek kişi eksperlerde aranan nitelikleri taşımaları,


3) Şirket ana sözleşmesinin faaliyet konusu ile ilgili maddesinde münhasıran sigorta eksperliği ibaresinin yer alması,
gerekir.

Haklarında bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan suçlardan dolayı kovuşturma ya da dava açılmış olanların başvuruları ile ilgili işlemler, kovuşturmanın veya davanın sonuçlandırılmasına kadar ertelenir.

Yabancı ülke vatandaşları ile bu ülkelerde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperleri, Türk vatandaşlarına ve Türkiye'de faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişi sigorta eksperlerine sigortacılık mevzuatıyla tanınan haklardan aynı şartlarla karşılıklık esasına göre yararlanırlar.